Prořezávání stromů – úvod

Co je prořezávání stromů

Mezi výchovné zásahy patří vedle pročistek i probírky, což je způsob prořezávaní stromů . Pročistkami ve formě prořezávání stromů se zajistí druhová skladba porostu. V době, kdy v mlazině zasychají spodní větve a mlazina přechází v tyčkovinu až tyčovinu, začínáme porosty umělým výběrem vychovávat – probírat. Předcházíme tím předčasnému kácení stromů, případně stavům v porostu, kdy budeme uplatňovat rizikové kácení stromů. Prořezávání stromů má tedy prevenční účinek.

Prořezávání stromů a probírky

Tento druh prořezávaní stromů spadá do období asi dvaceti let věku stromu, v horských oblastech do asi třiceti let i později. Tam často splývá pročistka s první probírkou. Při výchově porostu posuzujeme jeho zápoj, tj. vzájemný dotyk a prolínání korun jednotlivých stromů. Podle hustoty označujeme zápoj jako nedokonalý, přehoustlý, mezernatý. Nejvíce práce bude mít dřevorubec samozřejmě v zápoji přehoustlém, neboť prořezávaní stromů je v tomto případě nesnadné. Husté větvoví se často opírá o sebe a dřevorubec je nucen patu stromu stahovat dále od pařezu. Takové prořezávání stromů je náročnější.

Co hodnotíme u prořezávání stromů probírkou

Dále hodnotíme u prořezávání stromů, jak koruny stromů zapojeného porostu využívají nadzemní prostor pro tvorbu dřeva. Rozeznáváme dva druhy zápojů. Zápoj horizontální je takový, kde koruny stromů vytvářejí jednu vrstvu. S takovým zápojem se setkáváme u stromů stejnorodých a stejnověkých. kácení stromů zde nebývá rizikové.

Prořezávání stromů – zápoj vertikální

Oproti tomu zápoj vertikální je tvořen korunami stromů různě starých dřevin a plně využívá nadzemního prostoru. Objevuje se zde mnohem více náletových dřevin, které jsou součástí výchovného působení. Takovýto porost je přirozenější a blíže k původním lesům, než do nich začal člověk zasahovat.

kácení stromů

Prořezávání stromů podporuje vzrůst

Prořezávaní stromů po dvacátém věku podporuje výškový vzrůst porostu. Vytváří to dále příznivé prostředí, zvyšuje se přístup světla, tepla a vláhy do porostu.